De coöperatie

De Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. heeft als doelstelling om windenergie in Berkelland en eventueel andere gemeenten in de Achterhoek te stimuleren en te initiëren.

Het verhaal van de Achterhoekse Wind Energie (AWE) begint in 2019 na een door coöperatie Berkelland Energie georganiseerde informatiebijeenkomst over windenergie in Berkelland. Er ontstond een initiatiefgroep van zes mensen, die samen een stichting hebben opgericht. Deze stichting heeft ook de eerste verkennende stappen gezet voor het eerste windproject in Berkelland: Avinkstuw. Windpark Avinkstuw moet een burgerwindpark worden van vijf turbines in het gebied tussen Neede en Haarlo. Met dit park kan groene stroom opgewekt worden voor een kleine 30.000 huishoudens. Nu dit project meer concreet wordt, is het tijd om de burgerwindcoöperatie op te richten die het project onder haar hoede gaat nemen. Het bestuur van AWE bestaat uit vier inwoners van gemeente Berkelland. Voorzitter is Hans te Grotenhuis. Hiernaast zijn als secretaris en penningmeester respectievelijk Richard Beusink en Remco Janssen toegetreden. Bouke Walvoort is algemeen bestuurslid.

"Als burgers én inwoners van Berkelland willen we niet wachten tot commerciële ontwikkelaars het initiatief nemen. We houden de regie liever in eigen handen: samen duurzame energie in Berkelland opwekken en zelf gebruiken."

De doelen van de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie U.A. zijn:

 1. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.
 2. Het mogelijk maken van grootschalige opwekking van groene elektriciteit met windmolens in de Achterhoek, alsmede alle activiteiten die hieraan gerelateerd zijn.
 3. Zij tracht dit doel te bereiken door direct of via deelnemingen betrokken te zijn bij:
  a. de in- en verkoop van duurzaam opgewekte windenergie,
  b. het verstrekken van financiële middelen aan diverse al dan niet door of namens de coöperatie geïnitieerde projecten met windmolens,
  c. het delen van informatie over energie besparen alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen,
  d. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en/of (mede-)financieren van projecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie,
  e. het verwerven, oprichten en/of exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie,
  f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn,
  g. realisatie van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten.
 4. Belangrijk uitgangspunt voor de realisatie van het doel van de coöperatie is, dat gestreefd wordt naar honderd procent (100%) lokaal eigendom van de windmolens en optimale inpasbaarheid door alle betrokkenen mee te nemen in het proces van ontwikkeling van een windmolenproject.
Documenten en downloads:

Verslag informatiebijeenkomsten direct-omwonenden Avinkstuw 9, 11 & 16 juni 2020

Persbericht oprichting Burgerwindcoöperatie

Statuten Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie