Projecten | Windpark Avinkstuw

Voorlopig heeft BAWE één project onder haar hoede: windpark Avinkstuw. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer projecten bij.
Hoe is dit project ontstaan?

Na een bijeenkomst van coöperatie Berkelland Energie over windenergie in Berkelland, ontstond een stichting van zes mensen. Zij hebben de eerste verkennende stappen gezet voor het project windpark Avinkstuw. Op basis van een ruimtelijke verkenning en het planologisch beleid (RODE beleid) van de gemeente Berkelland, kwam het gebied Avinkstuw als één van gebieden in beeld waar windturbines geplaatst kunnen worden. Na gesprekken met grondeigenaren in het gebied werd dit gebied ook kansrijk. Daarmee was het initiatief om hier een windpark te ontwikkelen echt ontstaan.

 Wie zijn de eigenaren

De eigenaren van het toekomstige windpark Avinkstuw zijn voor 90% de BAWE (en haar leden) en voor 10% Windunie. Beide partijen betalen naar rato de ontwikkelkosten voor dit initiatief.

De grondeigenaren zijn geen eigenaar van het windpark. De grondeigenaren stellen hun grond beschikbaar voor het windpark en krijgen daar een vergoeding voor. Deze vergoeding is gesocialiseerd. Dat betekent dat niet alleen de grondeigenaren waar een windmolen komt een vergoeding krijgen, maar dat iedereen die in het gebied grond of een woning heeft, een vergoeding krijgt.

 Initiatieffase

Windpark Avinkstuw zit qua projectontwikkeling in de initiatieffase. In deze fase wordt samen met alle betrokken partijen gesproken over hoe de ontwikkeling van het windpark het beste kan worden ingericht. Dat betekent dat er wel een basis ligt voor het financiële en ruimtelijke plan (om te weten wat er kan), maar dat nog niets daarvan is vastgesteld. Hier leest u meer over de planning.

Projectgebied

Het projectgebied is geselecteerd op basis van een ruimtelijke verkenning en het beleid van de gemeente. Het is één van de drie gebieden in de gemeente waar volgens BAWE windenergie het beste inpasbaar is.

Zorgvuldige afstemming met omgeving

In 2020 is met de omgeving afgestemd over dit initiatief. Eerst met een informatieavond voor omwonenden in juni 2020. Daarna zijn er in november en december 2020 (vervolg)gesprekken geweest met omwonenden, buurtverenigingen, schoolbesturen en belangengroepen zoals milieuorganisaties. Op deze pagina leest u hier meer over.

Financiële participatie voor en door Berkellanders

Uitgangspunt voor dit initiatief is zoveel mogelijk lokaal eigendom. Dat betekent dat dat zoveel mogelijk Berkellanders moeten profiteren van de windmolens. Iedereen kan eigenaar worden van een stukje windmolen door als lid van BAWE geld te lenen aan het project. Lid worden kan via deze link.

Het doel is een evenwichtige verdeling van de opbrengsten. Er wordt dus (extra) geld besteed aan hinderbeperkende maatregelen, een lokaal fonds en eerlijke vergoedingen aan grondeigenaren en bewoners van het gebied. Op deze pagina staat meer informatie over de financiële instrumenten.