Windpark Avinkstuw

Windproject Avinkstuw is op 12 november 2019 geïnitieerd. Eerst zijn er gesprekken gevoerd met primaire grondeigenaren, dit zijn grondeigenaren die veel grond in het beoogde projectgebied bezitten. Daarbij is de kans groot dat een positie van een windmolen op de grond van deze primaire grondeigenaar komt. Na diverse overleggen met de primaire grondeigenaren is op 3 maart 2020 een bijeenkomst georganiseerd om secundaire grondeigenaren te informeren. Een secundaire grondeigenaar is iemand die grond bezit binnen het beoogde projectgebied, maar geen primaire grondeigenaar is. Deze bijeenkomst heeft tot enige discussie geleid, aangezien het voor enkele aanwezigen de eerste keer was dat ze over het project geïnformeerd werden. Ook leverde dit een aantal artikelen in de Tubantia op.

Op 9, 11 en 16 juni is de omgeving (tot 400 meter van het projectgebied) van het Windpark Avinkstuw geïnformeerd over en betrokken bij de plannen met besloten bijeenkomsten. Hiervoor zijn uitnodigingen verstuurd. Het verslag van deze bijeenkomsten is hier in PDF-formaat te downloaden.

Windpark Avinkstuw maakt participatieplan – november 2020

Windpark Avinkstuw in initiatieffase

Windpark Avinkstuw zit qua projectontwikkeling in de initiatieffase. In deze fase wordt samen met alle betrokken partijen gesproken over hoe de ontwikkeling van het windpark het beste kan worden ingericht. Windpark Avinkstuw wil namelijk van en voor Berkelland(ers) zijn. Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie (BAWE) gelooft er in dat duurzame energieprojecten alleen kunnen slagen als de coöperatie daar vanaf het begin af aan over in gesprek is. Juist daarom wordt in deze fase al met zoveel mogelijk betrokkenen gesproken.

Aanscherping RODE beleid

In de brief van het College van B&W op 13 oktober jl. aan de gemeenteraad van Berkelland staat dat de gemeente het beleid voor Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) verder gaat invullen en dit in het eerste kwartaal van 2021 laat vaststellen door de gemeenteraad. Tot die tijd laat de gemeente geen windprojecten toe tot een volgende projectfase (de zogenoemde participatiefase). De verdere invulling van het RODE beleid betekent dat er dus komende maanden extra spelregels kunnen worden toegevoegd aan het beleidskader. Initiatiefnemers kunnen wel participatieplannen maken en voor feedback voorleggen aan de gemeente. In het proces dat college en gemeenteraad komende maanden gaan doorlopen, wil BAWE graag input leveren. Bijvoorbeeld met de hulp van onafhankelijke experts.

Windpark Avinkstuw maakt participatieplan

Net als voor BAWE, staat ook voor de gemeente Berkelland inwonersparticipatie voorop: inwoners van Berkelland moeten kunnen meedoen en meeprofiteren van het windpark. Voor de gemeente is het daarom belangrijk dat de initiatiefnemer een goed participatieplan indient.

In dit plan komt te staan hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van het windpark (dat heet procesparticipatie) én op welke manier de omgeving financieel mee kan doen aan dit windpark (dat heet projectparticipatie of financiële participatie). Beide vormen van participatie kunnen op verschillende manieren worden ingevuld.

Daarover zijn er in deze fase gesprekken, zodat de manier waarop de participatie wordt ingevuld, aansluit bij de belangen en wensen van de omgeving.

Het doel van deze vervolggesprekken is dus:

  • meer inzicht krijgen in de vragen, zorgen en belangen;
  • bespreken hoe men tijdens alle fases van de ontwikkeling (en met name tijdens de participatiefase) betrokken wil worden;
  • bespreken of en hoe men financieel betrokken wil worden;
  • beantwoorden van alle overige inhoudelijke vragen.

Er volgen gesprekken met omwonenden, buurtverenigingen, schoolbesturen en belangengroepen zoals milieuorganisaties. Deze gesprekken vinden plaats in november en december 2020.