Omgeving

Net als voor BAWE, staat ook voor de gemeente Berkelland inwonersparticipatie voorop: inwoners van Berkelland moeten kunnen meedoen en meeprofiteren van het windpark. Voor de gemeente is het daarom belangrijk dat de initiatiefnemer een goed participatieplan indient.

In dit plan komt te staan hoe de omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling van het windpark (dat heet procesparticipatie) én op welke manier de omgeving financieel mee kan doen aan dit windpark (dat heet projectparticipatie of financiële participatie). Beide vormen van participatie kunnen op verschillende manieren worden ingevuld.

Daarover zijn gesprekken gevoerd, zodat de manier waarop de participatie wordt ingevuld, zo goed mogelijk aansluit bij de belangen en wensen van de omgeving.

Het doel van deze vervolggesprekken was:

  • meer inzicht krijgen in de vragen, zorgen en belangen;
  • bespreken hoe men tijdens alle fases van de ontwikkeling (en met name tijdens de participatiefase) betrokken wil worden;
  • bespreken of en hoe men financieel betrokken wil worden;
  • beantwoorden van alle overige inhoudelijke vragen.

Er zijn gesprekken geweest met omwonenden, buurtverenigingen, ondernemers, schoolbesturen en belangengroepen zoals milieuorganisaties.

De rode draad die gesprekspartners meegaven is duidelijk: zorgvuldige inpassing van het park, minimaliseren van de hinder, eerlijk verdelen van lusten en lasten, bijdragen aan de energietransitie en vroegtijdig betrokken worden bij planvorming.

De gemeente werkt nu aan een aanscherping van het RODE beleid. Dat betekent dat er de komende maanden extra spelregels toegevoegd kunnen worden aan het beleidskader. Daarom wordt eerst het RODE beleid afgewacht, voordat de laatste gesprekken met gesprekspartners kunnen worden gevoerd. Met name de vervolggesprekken met direct-omwonenden en buurtvereniging en gemeenschapsraden wordt dan opgepakt. Daarna wordt het participatieplan geschreven, als onderdeel van het verzoek aan de gemeente voor planologische medewerking.

Documenten m.b.t. omgeving: